Desestimats els recursos de reposició presentats pels veïns del carrer Senan de Montblanc

Montblanc

| Cedida

Aquest passat dimecres 11 d'abril el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar la desestimació dels recursos de reposició presentats per 42 veïns del carrer Senan.

Aquestes desestimacions es realitzen degut a la manca de fonament de les al·legacions relatives al fet imposable de les contribucions especials, a les relatives a la base imposable del tribut o a la preceptiva ponderació entre el benefici particular i l'interès general de les obres en qüestió, les relatives als subjectes passius, les relatives al procediment d'imposició i ordenació de les contribucions especials, les relatives a la pressumpta exclusió d'una finca del projecte i a les relatives a la pressumpta infracció de l'article 11.4 de l'ordenança fiscal número 6.

Aquests recursos es van presentar després que el passat dia 4 d'octubre de 2017 el plenari municipal aprovés, de manera definitiva, la imposició i l'ordenació de les contribucions especials del carrer Senan.