Aprovat el projecte d'urbanització del LOGIS Intermodal Montblanc

Montblanc

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte constructiu d'urbanització del polígon 1 del LOGIS Intermodal de Montblanc, inclòs als plans parcials 23 i 24 del municipi, i que ha estat presentat per l'empresa Cimalsa i redactat per l'Enginyeria SBS Simón i Blanco. Ara, s'està a l'espera de rebre els informes de diversos organismes, com Carreteres, ADIF i Renfe, per tal de realitzar l'aprovació definitiva del projecte, perquè durant el període d'informació pública no s'ha rebut cap al·legació.

Aquest projecte correspon a la primera fase o polígon d'actuació número 1, que té una superfície de 43,5 hectàrees, i inclou la dotació al sector dels accessos i de totes les escomeses de serveis, així com la definició de la vialitat, xarxes interiors de serveis i escomeses a les diferents parcel·les.

Les obres a projectar són l'accés des de la rotonda d'intersecció entre la N-240 i la C-14 mitjançant la construcció d'una via col·lectora d'accés al sector, un nou pas inferior sota la N-240, una nova estructura sobre la via de ferrocarril i un nou ramal d'incorporació a la rotonda per la sortida en direcció Tarragona i modificació del ramal d'incorporació en sentit Lleida; escomesa de residuals amb connexió a la xarxa existent del municipi; escomesa de pluvials amb bassa de filtració i pous d'infiltració; escomesa d'aigua potable mitjançant connexió a la xarxa existent del municipi; escomesa de comunicacions; l'estudi de l'escomesa elèctrica ha estat sol·licitat a la companyia subministradora, per tant, només caldrà projectar la xarxa interior de Mitja Tensió i Estacions Transformadores, d'acord amb l'assessorament de la companyia; xarxes interiors de serveis, com abastament d'aigua, col·lectors separatius de residuals i de pluvials, enllumenat, comunicacions, mitja i baixa tensió; vialitat interna; jardineria; mesures d'integració paisatgística establertes en l'informe ambiental del pla parcial; i també cal estudiar el desviament d'una línia d'Alta Tensió i d'un gasoducte, però els projectes i les obres seran realitzats per les companyies titulars de les instal·lacions.

El projecte, doncs, recull la definició de les obres d'urbanització d'acord amb les determinacions del pla parcial aprovat en aquest àmbit. Es tracta d'un sector destinat a la implantació d'activitats logístiques i industrials, amb una superfície de 43,5 hectàrees de sòl, que es troba molt condicionada per les grans infraestructures del seu entorn que l'encaixen en sentit longitudinal: la via del ferrocarril convencional al sud i el tren d'alta velocitat al nord.

Respecte a la disposició interna del centre logístic, tota l'ordenació s'estructura a partir d'un vial principal que segueix en paral·lel al traçat de la línia d'alta velocitat. Entre aquest vial principal i la línia de l'AVE es genera una franja longitudinal destinada a la protecció de sistemes i serveis tècnics d'infraestructures. Els vials secundaris es tracen ortogonalment i es connecten amb el carrer principal mitjançant rotondes per a facilitar els girs a l'esquerra. Interiorment, s'uneixen a un vial longitudinal tancant anells que donen servei a les diferents parcel·les projectades. La proposta contempla un accés al sector, des de la rotonda existent d'enllaç entre la N-240 i la C-14, mitjançant una via col·lectora i una intersecció en forma T.

Es preveu donar continuïtat a la xarxa de camins existents, que es veuran afectats per la nova ordenació. S'utilitzarà la franja de protecció de l'AVE per a restituir el traçat i connectar-los amb els passos existents. Igualment, es preveu incorporar un carril bici que, en paral·lel al vial principal, recorre longitudinalment l'àmbit i es connecta amb camins públics exteriors. Al marge de la reserva d'aparcament en línia dels vials interiors, es disposa d'una plataforma d'aparcament públic prop de l'accés principal al sector.

L'element diferenciador d'aquest centre intermodal és la reserva d'espais per a la futura terminal ferroviària, que es proposa situar a la banda sud, i que ha de permetre l'intercanvi de mercaderies procedents del tren i les naus logístiques que s'implantin. Sobre aquesta plataforma es vincula la superfície d'equipament públic que estableix el pla parcial.

La proposta també integra aquells elements significatius i preexistències a conservar, com restes arqueològiques i elements naturals característics, a la vegada que es dóna continuïtat a la xarxa de camins fora de l'àmbit.

A nivell de serveis, la urbanització contempla la dotació de les diferents xarxes de subministrament i evacuació d'aigües pluvials i residuals, incorporant les actuacions de connexió fora de l'àmbit. Es preveu la reserva de sòls destinats a serveis tècnics per a la ubicació i manteniment dels serveis, tots ells necessaris per al funcionament del sector.

El pressupost del projecte d'urbanització del LOGIS Intermodal Montblanc és de 9.570.823,82 euros.

El projecte està promogut per la Junta de Compensació del Polígon 1 del LOGIS Intermodal Montblanc. Cimalsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals de transport de mercaderies i la logística, és la propietària majoritària dels terrenys del Sector SUD 23-24 de Montblanc, amb un coeficient de participació en la Junta de Compensació del 96,44%, i hi té prevista la implantació d'una central intermodal per al desenvolupament logístic.

El futur polígon és coherent amb les previsions del planejament territorial, que aposten pel desenvolupament de la zona situada entre Montblanc i l'Espluga de Francolí amb l'objectiu de crear sòl per a activitat econòmica en contigüitat amb el sòl urbà ja existent, en una posició d'excel·lent accessibilitat i amb repercussió supramunicipal.