Informació general sobre les eleccions

Actualitat

On s’ha d’anar a votar

Cada elector o electora rep de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en què li correspon votar. L’Oficina del Cens Electoral comunica igualment a les persones afectades les modificacions de seccions, locals o meses que s’hagin pogut produir.

 

Horari dels locals electorals

La votació comença a les 9 hores del dia 26 de maig, tot i que els locals obren abans perquè s’hi puguin presentar les persones que constitueixen les meses electorals i verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acreditin els interventors i les interventores, els apoderats i les apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què la presidència de la mesa electoral anuncia el final de la votació. Tanmateix, si queden al local electoral, o a l’accés a aquest, persones que encara no han votat, la mesa deixarà que votin, i no permetrà que ho faci ningú més.

 

Identificació per anar a votar

Es fa mitjançant:

- Document nacional d’identitat (DNI).

- Passaport (amb fotografia).

- Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).

- Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.

- Targeta d’identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb els quals Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.

Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen, sempre que incloguin la fotografia de la persona titular. No importa que estiguin caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

 

Com és la papereta en aquestes eleccions

Les paperetes per a aquests processos han de contenir la denominació, la sigla i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors que presentin candidatura. A més, han d’incloure la llista completa de noms i cognoms dels candidats i candidates, si escau, dels suplents i les suplents que componen la candidatura.

El color de les paperetes i els sobres de cada elecció és el següent:

- Eleccions al Parlament Europeu: color blau clar.

- Eleccions municipals: color blanc.

 

Com es desenvolupa la votació

Cada votant s’ha d’apropar a la mesa i ha de manifestar el seu nom i cognoms a la presidència. Vocals i interventors i interventores, n’han de comprovar, a través de les llistes del cens, la identitat i el dret a votar. 

El votant ha de lliurar de la seva mà a la presidència el sobre o els sobres de votació tancats, que sense ocultar-los en cap moment, a la vista del públic, ha de dir en veu alta el nom i, afegint-hi “Vota”, li ha de lliurar novament el sobre o els sobres perquè els introdueixi a les urnes que corresponguin.