El dia 22 d'octubre finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça de tècnic de turisme

La plaça està vinculada al Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “La història fa turisme”

Montblanc

El pròxim dilluns 22 d'octubre finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a aconseguir la plaça de tècnic de turisme vinculada al Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “La història fa turisme”.

 

Els aspirants hauran de complir els següents requisits: tenir complerts 16 anys d'edat; tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors; les persones estrangeres amb residència legal a Espanya també es poden presentar; tenir coneixements de nivell de suficiència de català C1 (nivell C), que s'ha d'acreditar de manera documental; les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, del nivell C1 de coneixements de llengua castellana; no estar en inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat o separada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública; i estar en possessió de la següent titulació universitària: títol universitari de grau o equivalent en Turisme, Economia i Empresa, Comunicació, Periodisme, Publicitat o Relacions Públiques.

 

Per tal d'accedir a la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar al registre de l'ajuntament una instància, que anirà acompanyada dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.

 

Tots els aspirants passaran per un procés de selecció, i a continuació, hi haurà una fase de concurs i una fase d'oposició.

 

La persona escollida treballarà com a tècnic dinamitzador de l'espai existent a l'edifici del sindicat de Montblanc, edifici modernista declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).