Soletat

Trobar-se sol no és el que les persones volem, llevat que sigui una soledat buscada de caire espiritual o de recerca d’un mateix, que se’n diria solitud... Se’ns diu que la soledat no volguda en la gent gran esdevé un factor de risc per a la salut mental. Segons dades a Catalunya, més de 280.000 persones més grans de 65 anys es troben en una situació de soledat no desitjada. Situació que es considera un component de risc pel fet de poder patir una depressió, i les dificultats que això comporta a una certa edat.

La pèrdua de facultats que es van acumulant amb el pas dels anys, o la falta de salut, l’hospitalització, mort dels familiars propers... són elements simptomàtics per arribar a una crisi personal. Cada vegada hi ha més persones que es troben en situació de soledat no volguda, a banda de les circumstàncies esmentades l’impacte de la crisi econòmica ha portat a persones a una condició d’exclusió.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens manifesta que dues terceres parts d’afectats per un trastorn mental no arriben mai a demanar ajuda a un professional sanitari. Un silenci que sol afectar també la gent gran, perquè sovint confonen els símptomes d’una malaltia mental amb el mateix envelliment.

L’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) posa de relleu que el 2015 el risc de patir una falta de salut mental, entre la població de 65 i 74 anys, era el 6,6 % en els homes i el 9,7 % en les dones. El fet que el percentatge en les dones pugi més és degut que aquestes pateixen una sobrecàrrega més gran quant a responsabilitats de cuidar-se d’altres persones com nets, pares o altres familiars... amb els consegüents efectes que això pot generar.

A Catalunya es dona el cas que hi ha més dones que homes que viuen en llars unipersonals. Les dades destaquen que un 75% dels casos són dones, davant del 24% d’homes. Els entesos ressalten que quan la soledat no és volguda afecta la salut i la supervivència de la persona. Perquè la preocupació que se’n deriva en pot ser la causa.

Hi ha altres factors que van més enllà de la soledat no requerida. Els determinants socials pesen molt en la vida de les persones grans que han de viure soles. Es posa de manifest que el 6 % de les persones de 65 anys i més tenen problemes per sostenir el seu habitatge, per fer front a l’hivern amb una temperatura adequada. El fet de patir pobresa energètica o bé de tenir problemes amb l’habitatge de caràcter estructural tenen efectes molt negatius pel que fa a la salut. Els metges assenyalen que el risc de patir patologies com al·lèrgies, malalties respiratòries i ansietat o depressió posa en un estat d’alerta peculiar la persona gran.

És evident que la família hi juga un paper important, ja que el seu suport pot donar confiança, seguretat, estima... Aquesta implicació esdevé una situació gratificant per a la persona gran. Però quan això no es dona és quan les institucions de benestar social han de vetllar per donar-hi solució. I no solen arribar a tot arreu. Amb tot i això no tothom té família, ni possibilitat d’una segona residència.
Hi ha associacions altruistes que fan possible un acompanyament, que supleix la falta institucional. Sort en tenim, d’aquestes iniciatives. Però aquesta no és la qüestió plantejada. 
Si a Barcelona hi ha hagut una exposició del Mobile World Congress Barcelona 2018, on hi ha molts diners en joc, això ens suscita una pregunta: serà realment útil per a la humanitat? I si se’ns diu que sí, caldrà veure, amb aquesta moguda internacional, quins estímuls es donaran per resoldre les carències socials, entre les quals hi ha les de la gent gran. Un repte que, amb les dades esmentades fins ara a l’inici d’aquest article, es constata no resolt.